GaAs

8

جذب پایین، مقاومت بالا نسبت به کشش و سایش

گالیوم آرسناید (GaAs) تقریبا به سختی، استحکام، و چگالی Ge است. GaAs  به طور قابل توجهی برای کاربردهای که در آنها استحکام و دوام از اهمیت بالایی برخوردار است، مفید خواهد بود. این ماده ضریب جذب پایینی در حدود 0.01 cm^-1 از بازه 2.5-12 میکرون دارد.

طراحی و ساخت انواع ادوات اپتیکی مادون قرمز با دقت بالا برای کاربردهای نظارتی، شناسایی، و لیزرهای CO2 (پنجره ها و لنزهای عبوری) شناخته شده، با تمرکز بر فرایند ساخت با  کنترل کیفی دقیق برای کمینه کردن خرابی، این شرکت محصولات با کارایی بالا با قیمت مناسب را ارائه می نماید.  دفتر کنترل کیفی براساس درخواست گواهینامه اپتیکی خاص و تست را ارائه می نماید.

این شرکت لایه نشانی هایی را برای GaAs ارائه می دهد که شامل BBAR (ضد بازتاب با پهنای طیفی بالا) را برای نواحی طیفی 3- 5، و BBAR برای نواحی طیفی 8-12 می باشد. همچنین امکان لایه نشانی در طیف های با پهنا های خاص 2-15 میکرون امکان پذیر خواهد بود.

Scroll Up