کنترل کیفیت

همکاران این شرکت، مطرح در زمینه تامین قطعات عدسی IR با شرایط کاری بسیار سخت و بحرانی که توانایی تحمل محیط های بسیار سخت را دارند میباشد. این اجزاء در کاربردهای دفاعی و کاربردهای مرسوم استفاده می شوند. تمامی آزمایشات و بازرسی ها تحت شرایط MIL انجام شده اند.

  • شکل سطح : ما میتوانیم سطوح صاف تا λ/20 و سطوح کروی تا λ/10 را براحتی تولید نماییم. سطح پوشش دار هم می توان مورد نظر باشد.
  • کیفیت سطح : با اعمال بازرسی MIL کیفیت سطح را می توان تا 10/5 بدست آورد. با بهره گیری از بزرگنمایی،این شرکت می تواند سطح های بالاتری از بازرسی را برای ارضاء کردن نیازهای مشتری اعمال کند.
  • شعاع انحنا : استاندارد تلرانس شعاع این شرکت در حدود ±0.5%  و  ±0.1%است
  • هم مرکزیت : استاندارد تلرانس هم مرکزیت این شرکت بمقدار برابر و کمتر از 0.05 میلی متر، اختلاف ضخامت لبه و استاندارد انحراف مرکزیت برابر و کمتر از 3 arc minutes میباشد.
  • روزنه : این شرکت روزنه وضوح را بر اساس قطر یا ابعاد خطی مرکز سطح مشخص می نماید.
  • توازی : مقداری که امکان پذیر است 10 arc seconds
  • تاسیسات اندازه گیری : میکرومترها، زاویه سنج ها، کیفیت سطوح قالب ها، تداخل سنج، اطیف سنج، وسیله هم مرکز کننده میکروسکوپ ها، سیستم های آزمایش انتقال و انعکاس همه از وسایل اندازه گیری این شرکت می باشند.

 تیم کنترل کیفی شرکت ما از وسایل اندازه گیری پیشرفته و موثر بهمراه تکنیک های بروز که توسط خود شرکت بهبود یافته است بهره میگیرد.

Scroll Up