ژرمانیوم

ge

ژرمانیوم انحراف رنگی کمی ایجاد می نماید

ژرمانیوم انتقال خوبی در محدوده 2-15 میکرون از خود نشان می دهد. به خاطر ضریب شکست بالا و پراکندگی کم، لنز ساخته شده از ژرمانیوم حداقل انحراف رنگی را به خواهد داشت و برای سیستم های IR  فعال در طیف3-5 یا 8-12  میکرون بسیار محبوب است. ژرمانیوم همچنین از  مواد محافظ در تداخل الکترومغناطیسی (EMI) است. درجه مقاومت EMI پنجره Ge  با مقاومت کمتر از 4-6 اهم قادر به محافظت در برابر تداخل الکترومغناطیسی در محدوده میلی متر و سانتی متر است و موجب عملکرد بهتری از سیستم IR  می شود.
ژرمانیوم مانع نورهای UV ،مرئی، و مادون قرمز تا طول موج  2 میکرون می باشد.  همچنین چگالی 5.323 g/ mm³  آن بالاترین چگالی در مواد عبور اپتیکی IR است، که این خواص استفاده از آن را به سیستم های ترکیبی نور مرئی و یا نور NIR و سیستم های با وزن محدود منحصر می نماید.

این شرکت امکان ارائه تجهیزات و قطعات نوری ساخته شده از Ge را برای پنجره های تک کریستالی تا 250mm و چند کریستالی تا فاصله کانونی 300mm را، برای تصویربرداری مادون قرمز حرارتی، گرماسنجی، طیف سنجی و کاربردهای اپتیک لیزر داراست. لطفا جهت کسب اطلاعات دقیق و سفارش تجهیزات اپتیک Ge با ما تما س بگیرید

Scroll Up