مواد آمورف

6

تغییر حرارتی پایین در ضریب شکست

این ماده در شکل ذوب شده است و می تواند با قالب گیری به بسیاری از اشکال و اندازه ها تبدیل گردد. عبور بسیار عالی و تغییر حرارتی پایین در ضریب شکست و پراکندگی آن، استفاده از این ماده را در  بدون تاری حرارتی امکانپذیر ساخته است. این ماده همچنین برای ترکیب با سایر مواد مادون قرمز ایده آل است.

با همکاری سایر منابع بالقوه و شرکای موجود، این شرکت  این ماده را کاندیدای ایده آل برای تصویربرداری حرارتی حجم متوسط تا حجم بالا و همچنین سایر کاربردهای اپتیکی مادون قرمز در قیمت های رقابتی ارائه نموده است.

هدف ما درک انتظارات مشتریانمان و ساخت محصولاتی در حد یا فراتر از حد نیازهای آنهاست. کیفیت استاندارد ما برای ترکیبات شیشه Chalcogenide عبارتست از: 40/20 (سطح S&D)  λ/10 (دقت سطح).

Scroll Up