سیلیسیوم

4

سیلیکون – مواد IR کم هزینه

سیلیکون جزء مواد اولیه سازنده پوسته زمین است، سیلیکون تک کریستالی ترکیبی در صنایع الکترونیک به عنوان یک ماده کلیدی مورد استفاده قرار می گیرد و شاید جزء مواد مقرون بصرفه برای بکارگیری در تجهیزات مادون قرمز باشد. سیلیکون عموما در ساخت پنجره های اپتیکی در محدوده 3-5 میکرون مورد استفاده قرار می گیرد و باوجود اینکه ضخامت یک پارامتر کلیدی در تجهیزات اپتیکی سیلیکونی محسوب می شود، اما می تواند برای عبور اپتیکی پرتوهای 6-15 میکرون نیز بکار رود. سیلیکون به دلیل هدایت حرارتی بالا و چگالی کم، اغلب به عنوان یک زیرلایه برای آینه های لیزر استفاده شده است. بافرهای سیلیکونی معمولا با روش CZ رشد داده می شوند و در حین رشد، چند مولکول اکسیژن نیز در بافت آنها وارد شده و باعث پیوند جذب قوی در طول موج 9 میکرون می شود و کاربرد آن را در عبور اپتیکی برای طول موج های 8-12 میکرون محدود می نماید.

Scroll Up