ارتباطات

محصولات ارائه شده توسط این شرکت  برای طیف وسیعی از سیستم های ارتباطی شامل سوچینگ، روتینگ، تقویت کننده، جبرانساز، حسگر، انتقال دهنده، و گیرنده و فرستنده ها مورد استفاده قرار می گیرد. این شرکت همچنین در فرآیندهای ساخت شخصی و تکنولوژی های اندازه گیری جهت ساخت ادوات اپتیکی دقت بالا مورد استفاده در بسیاری از کاربردهای اطلاعاتی و نیمه هادی ها مثل لیتوگرافی، بازرسی، تعمیر حافظه، و غیره مورد استفاده قرار می گیرد. لنزها، کولیماتورها و ایزولاتورها  برای افزایش کارایی اپتیکی در کنار ابعاد و قیمت کم استفاده می شوند.

نمونه کاربردها

  • تقویت، جبرانسازی انحراف
  • دریافت کننده ها و فرستنده ها
  •  پرتو گسترها
  • لنزهای پروژکتوری
20 19 18
Scroll Up