آشکارسازهای نوری

این شرکت توانایی تهیه هر گونه آشکار ساز نوری مادون قرمز در هر نوع و باندی را دارد. جهت اطلاع لطفا با این شرکت تماس حاصل نمایید.

Scroll Up